طرح هفت

طرح غربال گری هفت

دغدغه ما، سلامت و خدمت رسانی است.

 

هدف طرح هفت:

کمک به اقشار کم درآمد 

ارزیابی اولیه سلامت 

ارائه خدمات تخصی در صورت نیاز 

طرح 7